Novinky

1.1.2013
Nové sídlo firmy.

Inženýrská činnost

Inženýrskou činnost lze rozdělit v zásadě do dvou skupin. Jedná se o práce na získání územního rozhodnutí, stavebního nebo vodoprávního povolení a kolaudačního rozhodnutí v jedné skupině a na výkon technického dozoru investora v druhé skupině.
Pri získávání jednotlivých povolení spolupracuje oddělení inženýrské činnosti úzce s projektovým oddělením, což zaručuje obousměrné předávání požadavků a připomínek. Tím se zrychlují jednotlivá řízení při získávání stanovisek potřebných k vydání příslušných rozhodnutí.
Pri zabezpecování výkonu technického dozoru stavby zajištujeme odevzdání staveniště zhotoviteli potvrzené zápisem do stavebního deníku, organizaci a svolávání kontrolních dnů, přejímání dokončených stavebních výkonů, dodržování podmínek stavebního povolení, kontrolu čerpání rozpočtu. Dále k výkonu TDI patří napr. kontrola věcné a cenové správnosti splátkových listů a faktur a jejich soulad s položkovým rozpočtem, sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledku a vyžadování dokladu prokazujících kvalitu provádených prací a dodávek (atesty, protokoly apod.), kontrola postupu prací dle harmonogramu stavby a smluvních podmínek, včetně přípravy podkladů pro uplatňování smluvních sankcí, příprava podkladů mandanta pro odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části a vyhotovení přejímacího protokolu stavby včetně soupisu vad a nedodělků zřejmých při převzetí.
V rámci práce TDI zajištujeme prípravu dokladů a vlastní kolaudační řízení, po kterém kontrolujeme odstranění kolaudačních závad a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Vedoucí oddelení: Ing. Petr Hušek, phusek@2hprojekt.cz, tel. 603 886 937
Marketing: Ing. Štepánka Hušková, shuskova@2hprojekt.cz, tel. 604 201 374

Náplň činnosti :: Projektová činnost

2H Projekt, spol. s r. o. :: Dubečská 73/6, 100 00 Praha 10 :: e-mail: 2hprojekt@2hprojekt.cz